Pub dawb-19 qhov chaw sim hauv Princeton

Kev Noj Qab Haus Huv CVS - 881 Txoj Kev Xeev (Txoj Kev 206); 10 teev sawv ntxov txog 4 teev tsaus ntuj txhua hnub; nasal swab diagnostic lab kuaj mob; 609-683-3680. Sau npe ntawm no.

Monument Hall - 1 Monument Drive (yav dhau los Borough Hall); 9 teev sawv ntxov txog 3 teev tsaus ntuj Hnub Monday thiab Wednesday; nasal swab diagnostic lab kuaj mob; Cov neeg nyob hauv Princeton nkaus xwb (tsis muaj ntawv fajseeb khomob $ 139); 609-497-7608Cov. Sau npe ntawm no.

Tsev Neeg Princeton YMCA - 59 Paul Robeson Chaw; 9 teev sawv ntxov txog 4 teev tsaus ntuj txhua hnub; nasal swab diagnostic lab kuaj mob; 609-785-1844. Sau npe ntawm no. 

Sante Kev Sib Cog Tshuaj Muag - 200 Nassau Street; 10 teev sawv ntxov txog 2 teev tsaus ntuj, Monday txog Thursday; nasal swab diagnostic lab kuaj mob; Askiv thiab Spanish. 609-921-8820. Sau npe ntawm no.

Mercer County Kev Kuaj Nyob Hauv Tsev - Kev kuaj ntshav qaub ncaug; yuav tsum muaj cov thaij thaij duab mev. Sau npe ntawm no.