Hloov kho cov ntaub ntawv tshiab

Cov khoom siv pub dawb hauv tsev-COVID-19 muaj rau cov neeg nyob hauv Mercer County hnub nyoog 14 thiab laus dua. Sau npe hauv online yog yuav tsum tau. Email TsevTesting@mercercounty.org nrog cov lus nug.
Cov neeg nyob hauv Princeton xav tau daim ntawv ntsuas COVID rau cov menyuam tsis tau muaj hnub nyoog 14 xyoos yuav tsum tau nug nrog lawv tus kws kho mob menyuam yaus.
Nyob rau hauv tas li ntawd, Santé Cov Tshuaj Ua Lag Luam ntawm 200 Nassau Street pub dawb KEVID-19 kuaj sim thaum 10 teev sawv ntxov txog 2 teev tsaus ntuj Hnub Monday txog Thursday. Nyem no rau npe. Muaj kev pab ua lus Askiv thiab lus Spanish hu (609) 921-8820.