Konte anonse chanjman nan distribisyon vaksen an

Divizyon Sante Konte Mercer te anonse pi bonè semèn sa a ke li te fè kèk chanjman nan distribisyon vaksen ki baze sou direktiv Depatman Sante NJ la. Tanpri klike isit la pou Mizajou Vaksen 10 Fevriye a.
** Tanpri sonje: Si ou gen yon dezyèm dòz pwograme ak Depatman Sante Princeton, ou pral resevwa dòz sa a nan dat ki pwograme a. **
Enskri pou Vaksinasyon - Antre nan lis datant la lè l sèvi avèk New Jersey Vaksinasyon Orè Sistèm. Ranpli fòm pre-enskripsyon an pran apeprè 15 minit. Yo pral mande w kèk kesyon pou detèmine ki lè ou kalifye pou resevwa yon vaksen. Si ou gen pwoblèm teknik ak enskripsyon, rele Liy Dirèk Asistans pou Planifikasyon COVID nan (855) 568-0545 oswa ranpli sa Fòm Èd.
Lis datant ki egziste deja - Si ou sou lis datant Princeton, Divizyon Sante Konte Mercer ak / oswa Depatman Sante Princeton ap kontakte ou lè yo te chwazi ou pou yon randevou. Si ou sou lis datant lan epi ou pran vaksen ou yon lòt kote, tanpri imel depatman Sante minisipal la yo dwe retire nan lis datant la. Tanpri, pa kontakte depatman an sou randevou oswa estati lis datant.