Vaksen Pfizer ki disponib pou laj 16 ak 17

Depatman Sante Princeton te asosye avèk Hamilton Township, West Windsor Township ak Olden Pharmacy pou bay yon klinik vaksen Pfizer pou timoun lokal 16 ak 17 ane. Kalifikasyon pou gen ladan:
  • Moun ki rete, ale lekòl oswa travay nan Princeton
  • Poko resevwa yon vaksen COVID-19 (epi yo pa gen yon randevou kounye a)
  • Kapab ale nan yon klinik ant 3 ak 6:00 pm nan Madi, 27 avril; Mèkredi 28 avril; oswa Jedi 29 Avril
  • Kapab gen yon paran oswa gadyen patisipe nan klinik la.
Pou mande enfòmasyon sou kalifikasyon, tanpri kontakte Kowòdonatè Popilasyon vilnerab Depatman Sante a, Gwen Krol nan gkrol@princetonnj.gov ak kopi Rejis Adjwen, Barbara Reeder nan breeder@princetonnj.gov.