ថ្ងៃទី ១ ខែកុម្ភៈធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពពីនាយកដ្ឋានសុខាភិបាលព្រីនស្តុន

សេចក្តីសង្ខេប

ករណីវិជ្ជមានសរុប៖ ៥២៥

ករណីវិជ្ជមានសកម្ម: ៤៨

ករណីនៅក្នុងប្រាំពីរថ្ងៃកន្លងមក: ៣៦ (សរុបរយៈពេល ៧ ថ្ងៃខ្ពស់បំផុត: ៣៩, ១២ / ១២-១៨ / ២០)

ករណីក្នុង ១៤ ថ្ងៃកន្លងមក៖ ៦០ (សរុប ១៤ ថ្ងៃខ្ពស់បំផុត៖ ៦៦ ១២ / ៨-២១ / ២០)

ការដកហូតករណីវិជ្ជមាន៖ ៤៤៦

លទ្ធផលតេស្តអវិជ្ជមាន៖ ៦៥៣៨

មរណភាព៖ ១៨

 • ការស្លាប់វិជ្ជមានដែលអាចកើតមាន៖ ១៣ **
 • ករណីវិជ្ជមានតាមភេទ៖ ប្រុស ៦៨; ភេទស្រីអាយុ ៦៨ ឆ្នាំ
 • អាយុជាមធ្យមនៃករណីវិជ្ជមាន: 47.6
 • អាយុជាមធ្យមនៃការស្លាប់: ៨៤.៨
 • ចូលមន្ទីរពេទ្យ៖ ២
 • បុគ្គលិកថែទាំសុខភាព ២
 • EMS / អ្នកឆ្លើយតបដំបូង៖ ០
 • អ្នកឆ្លើយតបដែលមិនមែនជានិវាសនជន / អ្នកឆ្លើយតបដំបូង៖ ១៦

* ករណីវិជ្ជមានសរុបគឺជាផលបូកនៃករណីវិជ្ជមានសកម្មបូកនឹងភាពឯកោពេញលេញនិងការស្លាប់។

** ចំនួនមរណភាពដែលកំពុងត្រូវបានរាយការណ៍ដោយ PHD ៈការស្លាប់ប្រហែលជា ១៣ នាក់ត្រូវបានប្រកាសតាមរយៈការវាយតម្លៃលើលិខិតបញ្ជាក់មរណភាពនិងឯកសារយោងដែលមានបញ្ជីពីមណ្ឌលថែទាំរយៈពេលវែង។

 

មានករណីនៅ សាកលវិទ្យាល័យព្រីនស្តុន។ មានតែករណីបុគ្គលិកសាកលវិទ្យាល័យដែលជាអ្នករស់នៅក្នុងព្រីនស្តុនប៉ុណ្ណោះដែលត្រូវបានរាប់បញ្ចូលក្នុងចំនួនទីក្រុង។

ករណី Mercer ខោនធី

 • ករណីថ្មីចាប់តាំងពីរបាយការណ៍ចុងក្រោយ: ៤៦
 • ការធ្វើតេស្តវិជ្ជមាន: ៥៨៦
 • មរណភាព៖ ១
 • មរណភាពវិជ្ជមានដែលអាចកើតមាន៖ ៣៩