ថ្ងៃទី ៣០ ខែកក្កដាធ្វើបច្ចុប្បន្នភាព៖ ការធ្វើទំនាក់ទំនងសង្គមប្រកបដោយសុវត្ថិភាព

ឆ្នាំសិក្សាខាងមុខនេះនឹងមិនដូចអ្វីដែលបានជួបពីមុនទេ។ ហើយការធ្វើផែនការច្រើនជាងពេលមុន ៗ បានកន្លងផុតទៅ…

Posted by ព្រីនស្តុនរដ្ឋាភិបាលនីជេ on ថ្ងៃពុធ, កក្កដា 29, 2020