ජූලි 30 යාවත්කාලීන කිරීම: ආරක්ෂිත සමාජගත කිරීම

එළඹෙන පාසල් වර්ෂය මීට පෙර හමු වූ වෙනත් ක්‍රමවලට වඩා වෙනස් වනු ඇත. වෙන කවරදාටත් වඩා සැලසුම් කිරීම අවසන් වී ඇත…

පලකරන්නා ප්‍රින්ස්ටන්, එන්.ජේ රජය on බදාදා, ජූලි 29, 2020